Projecten

Op 01 juli 2017 is de Stichting Begeleid Wonen Meijel, afgekort SBWM opgericht. De stichting is een initiatief van ouders van een kind met een beperking met als doel het creëren van een locatie voor passend en veilig begeleid wonen van (jong)volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Meijel en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het eerste project beschrijft de oprichting van SBWM. Het tweede project beschrijft de realisatie van het WBC. Als het gebouw gerealiseerd is, de nieuwe bewoners haar plekje gevonden hebben en de verdere bouwwerkzaamheden daardoor zijn afgerond, verandert de rol van de SBWM. Zij zal zich dan toeleggen, samen met PSW, de ouders/verzorgers, de cliënten en de direct leidinggevenden van het WBC om de andere doelstellingen zoals het bevorderen van de integratie van deze doelgroep in de directe buurt en de Meijelse gemeenschap en het bestendigen van het recht van deze doelgroep om als volwaardige burger in de maatschappij te mogen participeren.

Project oprichting SBWM

De stuurgroep

De stuurgroep, bestaande uit 3 ouders, 2 leden van het Dorpsoverleg Meijel en 1 vertegenwoordiger van de Gemeente Peel en Maas gaan voortvarend aan de slag.

Er volgen gesprekken met een woningcorporatie en een aantal eigenaren/vertegenwoordigers van locaties waarop het wooninitiatief gerealiseerd zou kunnen worden. Hieruit komt een duidelijke voorkeur (ondersteund door alle ouders/verzorgers) voor één van de locaties naar voren (wooncomponent).

Er worden ook gesprekken gearrangeerd met verschillende zorginstellingen, teneinde de zorgcomponent te regelen. Hierbij wordt de voorkeur voor één van de zorgaanbieders uitgesproken en deze wordt met en door de ouders/verzorgers gedeeld. Deze zorgaanbieder inventariseert in de maanden mei t/m augustus 2017 de zorgbehoefte.

Parallel hieraan wordt bij de provincie Limburg een subsidieaanvraag  ingediend in het kader van de regeling ‘Passend wonen in de buurt’.  De planfase van de door de stichting ingediende aanvraag wordt goedgekeurd en de subsidie wordt ontvangen. Door dit laatste wordt het noodzakelijk een stichting op te richten en een bankrekening te openen.

SBWM
Jan+Ard

De Stichting Begeleid Wonen Meijel (SBWM)

Op 30 juni 2017 is de nieuwe stichting een feit. In het stichtingsbestuur nemen 3 ouders zitting en 2 leden van het dorpsoverleg. Vanuit de Gemeente Peel en Maas zullen 2 vertegenwoordigers van de afdelingen Omgevingsontwikkeling (Wonen) en Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) de stichting ondersteunen.  Namens de stichting wordt een bankrekening geopend.

Er worden 4 doelstellingen van de nieuwe stichting vastgelegd in de statuten:

  • Het creëren van een locatie voor het passend en veilig begeleid wonen van (jong) volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Meijel;
  • Het bevorderen van de integratie van deze doelgroep in de directe buurt en de Meijelse gemeenschap;
  • Het bestendigen van het recht van deze doelgroep om als volwaardige burger in de maatschappij te mogen participeren;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting plant een gezamenlijk overleg met een woningcorporatie, de zorgaanbieder en de projectontwikkelaar van de beoogde locatie. De projectontwikkelaar is niet bij deze bijeenkomst aanwezig. De woningbouwcorporatie en de zorgaanbieder zullen met de projectontwikkelaar het gesprek aangaan om het plan van eisen met hem door te nemen, de mogelijke bouwtekeningen te bespreken en als gevolg daarvan voorstellen te doen. Afgesproken wordt dat er pas een terugkoppeling naar de stichting zal plaatsvinden indien er concrete afspraken gemaakt zijn.

Project realisatie WBC

Het WBC wat staat voor Woon Begeleiding Centrum (woon-zorgcomplex) wordt gebouwd op het plan Kapelkeshof, ook wel locatie Beckers of Beckershof genaamd. Het gebouw komt in een volledig nieuwe woonomgeving te liggen en vormt met de andere woningen een dorp in een dorp. Bijna alle woningen hebben qua kleurstelling een combinatie van witte muren en antraciet dak.

De ingang van het WBC ligt aan de binnenplaats van het plan en het gebouw bestaat uit 3 woonlagen. Elke woonlaag is zo ingedeeld dat het aansluit op de specifieke behoeftes van de bewoners en is rolstoelvriendelijk uitgevoerd. Het hele plan is ommuurd en tussen de verschillende woningen / gebouwen wordt een afsluitbare poort aangebracht.

WOZOCO-Meijel-600x400
Plan-WOZOCO-Meijel
WOZOCO-Meijel-600x400

Op de begane grond worden 7 bewoners gehuisvest die de hoogste verzorgingsbehoefte (EVG) hebben. Iedere bewoner heeft een studio met een woon-/leefruimte. Tussen de 2 studio’s wordt een gezamenlijke badkamer gerealiseerd met douche, hoog-laag bad, toilet en wastafel. In het plafond zijn voorzieningen aangebracht voor een tillift. Er is een grote gezamenlijke ruimte waarin gegeten, gespeeld, gekletst en TV gekeken of muziek beluisterd kan worden. Daarnaast is er een kantoor met 24-uurs bezetting, een keuken, een bijkeuken en wasserette. Een lift, trappenhal en brandtrap verbindt deze met de andere woonlagen.

Op de eerste en tweede verdieping zijn 2 x 8 studio’s gerealiseerd. Hier worden bewoners gehuisvest die iets minder grote zorgvraag (MVG) hebben. Een studio bevat een pantry, woon- / zitkamer, een sanitaire ruimte met toilet, een berging en een slaapruimte. Ook zij hebben de beschikking over een grote gezamenlijke ruimte die voor de gezamenlijke maaltijd of anderszins kan worden gebruikt. Op beide verdiepingen bevindt zich bovendien een ruim buitenterras (op de 1e verdieping overdekt) dat aansluit op de gezamenlijke ruimte. Daarnaast is er een slaapruimte voor de begeleiding en een logeerruimte gerealiseerd.

Het WBC wordt volledig energie neutraal gerealiseerd met warmtepompen en zonnepanelen. Het is drempelloos en hoogwaardig geïsoleerd. Rondom het gebouw is er de mogelijkheid om in de tuin te vertoeven. Naast het gebouw wordt nog een losse kleine berging gerealiseerd waarin o.a. de hulpmiddelen van de bewoners kunnen worden opgeborgen. 

Zoals de planning er nu uitziet zal het WBC gebouw aan het einde van 2023 worden opgeleverd. Hierna zullen de ouders/verzorgers van de cliënten een aantal weken de gelegenheid krijgen om de woonstudio’s naar eigen inzicht in te richten. Daarbij zullen de cliënten, samen met de leiding van het WBC worden voorbereid op hun toekomstige verblijf in het nieuwe WBC zodat een zo natuurlijk mogelijke overgang van de ‘thuissituatie’ naar de nieuwe woonomgeving kan worden gerealiseerd.