Over SBWM

Op 01 juli 2017 is de Stichting Begeleid Wonen Meijel, afgekort SBWM opgericht. De stichting is een initiatief van ouders van een kind met een beperking.

‘Het bestendigen van het recht van deze doelgroep om als volwaardige burger in de maatschappij te mogen participeren’

Stichting Begeleid Wonen Meijel

Doelen

De stichting streeft in het kader van haar missie en visie de volgende doelen na:

  • Het creëren van een locatie voor passend en veilig begeleid wonen van (jong)volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Meijel;
  • Het bevorderen van de integratie van deze doelgroep in de directe buurt en de Meijelse gemeenschap;
  • Het bestendigen van het recht van deze doelgroep om als volwaardige burger in de maatschappij te mogen participeren;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Realisatie doelen

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door de realisatie van het genoemde wooncomplex alsmede het geven van voorlichting, het organiseren van activiteiten met en voor het WBC, het verwerven van subsidies, donaties, giften, erfstellingen, legaten en andere gelden en het samenwerken met andere organisatie die op dit gebied werkzaam zijn.

Missie

Het stichtingsbestuur wil voor jong volwassenen met een enkelvoudige/meervoudige beperking een woon begeleiding centrum (WBC) in Meijel realiseren, waarin zij in een beschermde en veilige omgeving met de op hen afgestemde noodzakelijke begeleiding onder ‘gelijken’ kunnen wonen en samenleven.

Visie

Het stichtingsbestuur vindt dat de jong volwassenen die samenwonen in het WBC het recht hebben om als volwaardige burger in de maatschappij te kunnen functioneren. Zij zal daartoe samen met hen activiteiten ontwikkelen om de integratie van deze doelgroep in de directe omgeving en in de Meijelse gemeenschap als geheel te bevorderen.

Werkwijze

Zoals in de missie omschreven was het belangrijkste doel van de stichting om het woon begeleiding centrum (WBC) te realiseren. Als dit gereed is en de bewoners hun plek daarin gevonden hebben verandert ook de positie van de stichting.

Zij zal zich dan toeleggen op het binnenhalen van gelden om noodzakelijke dingen aan te schaffen ten behoeve van de cliënten en samen met hen activiteiten op te zetten ter bevordering van de integratie in de buurt en de Meijelse gemeenschap.

Daartoe zullen actief externe maatschappelijke organisaties en particulieren benaderd worden die onze doelstellingen onderschrijven en daarin een (geldelijke of andere) bijdrage willen leveren.

SBWM

Filosofie logo

  • De toekomstige bewoners zijn heel gevoelig voor kleuren, vandaar dat een uitgebreide combinatie daarvan in het logo verwerkt is.
  • De vorm van het logo spreekt voor zich; een veilig huis voor de toekomstige bewoners.
  • In het midden is de cliënt/toekomstige bewoner afgebeeld, zittend in een rolstoel (algemeen symbool voor mensen met een beperking) die zijn arm uitsteekt voor hulp.
  • Deze cliënt/toekomstig bewoner wordt geflankeerd door 2 volwassenen van beide geslachten, symboliserend de hulp en bescherming die zij gaan bieden.
  • Die 2 volwassenen steken hun handen in de lucht, symboliserend dat zij blij zijn met het uiteindelijke resultaat van het hoofddoel.
  • In de volledige naam onder de afkorting zijn de belangrijkste 2 woorden van een aparte kleur blauw voorzien.

Ons verhaal

Ouders van een zoon met een verstandelijke beperking constateren dat het in stand houden van het sociale netwerk van hem het noodzakelijk maakt een accommodatie voor begeleid wonen voor hem in Meijel te realiseren. Dit ook met het oog op de toekomst waarbij zelfstandig wonen noodzakelijk zal worden.

Contact met de gemeente levert in eerste instantie niet het gewenste resultaat.

De ouders nemen daarop contact op met hen bekende ouders/verzorgers om die behoefte te peilen. Dit resulteert in een groep kinderen/jong volwassenen met een beperking van 22 personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Er worden contacten gelegd met het Dorpsoverleg Meijel en in oktober 2016 wordt een bijeenkomst georganiseerd in Meijel voor de ouders/ verzorgers. Hierbij zijn ook het Dorpsoverleg Meijel, de Gemeente Peel en Maas en enkele externe belangstellenden  aanwezig. Resultaat van deze bijeenkomst is de duidelijke behoefte aan een dergelijke huisvesting en de oprichting van een stuurgroep.

Jan + Ard op locatie

Bestuur

De werkzaamheden van de bestuursleden geschieden op vrijwillige basis. Zij ontvangen hiervoor geen beloning.

Voorzitter  + Secretaris

Ard Stappers + Marina Stappers

Wij zijn de ouders van drie zonen en de initiatiefnemers van dit project. Onze tweede zoon is gehandicapt geboren en zijn hele leven hebben we gewerkt aan het uitbreiden van zijn mogelijkheden.

Na het vinden van werkplekken en een sportplek in ons dorp vonden we dat er ook een woonplek in ons dorp moest komen.

Als een kind zijn hele sociale netwerk in het dorp heeft en zich zelfstandig kan verplaatsen in dit dorp is het niet logisch om in een andere woonplaats te moeten gaan wonen, omdat daar toevallig een beschermde woonplek is.

Daar we op gemeentelijk niveau geen oor vonden voor onze vraag hebben we mensen gezocht die in dezelfde situatie waren en mensen die ons konden helpen bij het verwezenlijken van onze droom.

Na 7 moeilijke jaren van veel overleg, zorgen, hoop/wanhoop, tranen en uiteindelijk geluk hebben we ons doel bijna bereikt: de bouw gaat van start.

Door middel van de opgerichte stichting proberen we onze jongeren nog verder te ondersteunen in hun participatie in de samenleving van ons dorp.

Penningmeester

Jan Manders

Mijn naam is Jan Manders, vader van Mieke en Mark, 2 jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking die ik nu nog thuis verzorg. Beide kinderen hebben na een moeilijke start steeds aangepast onderwijs gevolgd buiten hun geboorteplaats Meijel. Ook de dagbesteding na hun schoolperiode hebben ze grotendeels buiten Meijel bezocht. Toch vonden wij het belangrijk voor hen om de binding met hun geboortedorp te behouden. Daarnaast wilden we voor hen na ons thuis een toekomstig veilig nieuw thuis realiseren, samen met andere gelijkgezinden.

Daarom heb ik vanaf de start in 2016 binnen de stuurgroep en nu als penningmeester van Stichting Begeleid Wonen Meijel meegedacht met het bouwproces en mede geprobeerd invulling te geven aan het hoofddoel van onze stichting:

Een veilig en beschermd tehuis voor 23 cliënten met een ernstige beperking in Meijel.

Ik probeer met mijn achtergrond een positieve bijdrage te blijven leveren aan de stichting en de bewoners van het Woon Begeleiding Centrum in Meijel. Daarnaast hoop ik een prettige samenwerking te hebben met die bewoners, onze hoofdpartner PSW en de ouders / verzorgers.

Corine
Peter

Leden

Corine Thijssen + Peter Thijssen

Wij zijn de ouders van Lisa en Vera. Onze oudste dochter Lisa is na een hersenbloeding op haar 16de afhankelijk van zorg en toezicht in haar dagelijkse doen en laten. Toen Ard en Marina ons vroegen of hun ideeën over begeleid wonen in Meijel iets voor Lisa zou zijn, was er bij ons geen twijfel.

Lisa heeft haar dagbesteding, haar familie en haar sociale contacten vooral in Meijel. Begeleid wonen in Meijel heeft voor Lisa vooral voordelen.

Vanaf de allereerste stappen hebben we het proces naar de realisatie van het ‘begeleid wonen project’ op de voet gevolgd en zijn we door Ard en Marina en later door ook Jan, steeds op de hoogte gehouden. Daardoor hebben we ons vanaf het begin zeer betrokken gevoeld.

 Toen Corine gevraagd werd om bestuurslid te worden, hebben wij aangegeven dat we graag samen de bestuurstaak op ons wilde nemen. Zo kunnen we thuis de taken verdelen en beide ons steentje bijdragen aan doelstellingen van SBWM.

Contactgegevens

Secretariaat

Postadres:

Steegstraat 22
5758 AV Meijel

Telefoon:

077-4664035

Financieel

Telefoon:

06-80084747

Rekeningnummer:

NL14 RABO 03 21 79 38 11
T.n.v. Stg Begeleid Wonen Meijel

Word sponsor

Wij zijn door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Dit betekent dat u giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan SBWM als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aan kunt geven.

Partners